HMS - Proiectare Arhitectura Design

Social

Ce face un manager de proiect ?

 Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului.
 Participa la intocmirea ofertei prin propuneri privind programul de executie si fluxul de numerar aferent.
 Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica
 Coordoneaza planificarea activitatii pe faze si operatiuni, intocmirea graficului de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
 Participa la selectia de subcontractori ai societatii pentru executia proiectelor si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate.
Supervizeaza activitatea managerilor de proiect/ sefului/sefilor de santier/echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractorilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia
 Participa la sedintele de productie organizate pe santier;
 Organizeaza si conduce sedintele de project si de analiza cu subcontractorii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor
 Analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru al proiectelor gestionate
 Stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine colaborand cu Departamentul resurse umane pentru intocmirea fiselor de post
 Actualizeaza fisele de post ale salariatilor subordonati de cate ori este cazul (marirea volumului de lucru, legislatia in vigoare)
 Evalueaza periodic personalul din subordine, completeaza fisele de evaluare;
 Estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie;
 Stabileste necesarul de instruire, planul de promovare pentru personalul din subordine
 Asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect (catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractori, autoritati publice, companie)
 Coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
 Asigura incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarilor, prin urmarirea cheltuielilor efectuate sau preconizate a se efectua
 Verifica si valideaza calculatii de prêt pentru anumite activitati si post calcule ale activitatilor proiectelor
 Verifica si aproba liste cu propuneri de plati aferente lunii in curs (Management financiar): raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti.
 Participa la toate evenimentele proiectelor (receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora
 Instiinteaza beneficiarii cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si receptia finala
 Urmareste ca pana la data agreata a fiecarei luni situatiile de lucrari sa fie intocmite si inaintate spre aprobare la beneficiari
 Urmareste transmiterea la sediul societatii a situatiilor de lucrari pt proiectele gestionate, acceptate de beneficiar, pentru facturare, pe luna precedenta
 Vizeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractorilor dupa ce au fost controlate de seful de santier.

sursa recrutaresiselectie.ro 

  • /